ความเป็นมาของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 (24/2/2552)

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

               กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันนั้นจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2516 โดยวัตถุประสงค์หลักของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคือการรักษาเสถียรภาพของระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ

               น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ภายในประเทศนั้น มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานกำหนด ซึ่งปัจจุบันน้ำมันที่ต้องส่งเงินเข้ากองทุน คือ น้ำมันเบนซินออกเทน 95, 91 แก๊สโซฮอล์ ก๊าด ดีเซล และเตา โดยอัตราส่งเงินเข้ากองทุนฯ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และเงินจำนวนนี้คือ รายได้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

               ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงไม่สามารถที่จะกำหนดราคาเองได้ เมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตลาดโลกสูงและมีความผันผวน เราจะได้รับผลกระทบในส่วนนี้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากในช่วงต้นปี 2546 อเมริกาจะบุกโจมตีอีรัก ราคาน้ำมันในตลาดโลกเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงและมีความผันผวนมาก รัฐก็ได้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเครื่องมือ คือ รักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ที่ระดับหนึ่ง โดยใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายชดเชย และเมื่อราคาน้ำมันลดลงจึงเก็บส่วนที่ชดเชยไปคืนกลับมา ซึ่งสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ และช่วยให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายราคาน้ำมันในราคาที่สูงเกินไป

ที่มา : http://www.efai.or.th/index-theoil.htmlCopy Right © ThaiEnergyS.Com December 2005   เกี่ยวกับเรา Counter View Stats Truehits.Net
Contact us by email: ThaiEnergyS@Hotmail.Com หรือ ติดต่อเรา