ค่าความร้อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ
 (27/8/2552)

ตาราง  ค่าความร้อนของเชื้อเพลิง

ประเภท

ชนิดเชื้อเพลิง

ค่าความร้อน (หน่วยอังกฤษ)

ค่าความร้อน (หน่วย SI)

เชื้อเพลิงแข็ง

ถ่านหินบิทูมินัส
ถ่านหินลิกไนท์
ขี้เลื่อย
แกลบ
ชานอ้อย

 6,297.16 kcal/kg
2,500.24 kcal/kg
2,598.14 kcal/kg
3,438.72 kcal/kg
1,798.16 kcal/kg

26,,366.21 kJ/kg
10,468.50 kJ/kg
10,878.41 kJ/kg
14,397.92 kJ/kg
7,528.90 kJ/kg

เชื้อเพลิงเหลว

น้ำมันเบนซิน
น้ำมันดีเซล
น้ำมันเตาเอ
น้ำมันเตาซี

8,245.76 kcal/L
8,697.10 kcal/L
9,857.66 kcal/L
9,117.38 kcal/L

34,525.00 kJ/L
36,414.76 kJ/L
41,274.02 kJ/L
38,174.47 kJ/L

เชื้อเพลิงก๊าซ

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

8,763.96 kcal/Nm3
11,992.53 kcal/kg

36,694.47 kJ/Nm3
50,220 kJ/kg

ที่มา : http://mte.kmutt.ac.th/mte_learning/Energy_Conservation_in_Industrial_Plant/table/table5.htmlCopy Right © ThaiEnergyS.Com December 2005   เกี่ยวกับเรา Counter View Stats Truehits.Net
Contact us by email: ThaiEnergyS@Hotmail.Com หรือ ติดต่อเรา