การเปิดเสรีในการผลิตและจำหน่ายเอทานอล
 (24/2/2552)

การเปิดเสรีในการผลิตและจำหน่ายเอทานอล ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2549 (ครั้งที่ 106) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 ได้มีมติให้เปิดเสรีในการขอจัดตั้งโรงงานผลิตและจำหน่ายเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการเร่งรัดและส่งเสริมให้มีการผลิตและจำหน่ายเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน ต่อมาในการประชุม กพช. ครั้งที่ 5/2549 (ครั้งที่ 108) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ได้เห็นชอบให้กระทรวงการคลังจัดทำประกาศ เรื่อง การตั้งโรงงานผลิตเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการบังคับใช้ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 สำหรับการตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเสรี และเห็นชอบให้ยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดและ/หรือข้อถือปฏิบัติโดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพ (กชช.) และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ มติ กพช. ครั้งที่ 5/2549 (ครั้งที่ 108) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ

ที่มา : http://www.dede.go.th/dede/index.php?id=260#1398Copy Right © ThaiEnergyS.Com December 2005   เกี่ยวกับเรา Counter View Stats Truehits.Net
Contact us by email: ThaiEnergyS@Hotmail.Com หรือ ติดต่อเรา