โครงการด้านไบโอดีเซล
 (24/2/2552)

>>โครงการด้านไบโอดีเซล

ปี 2551

งบประมาณแผ่นดิน

- ค่าจ้างทดสอบการใช้น้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์รอบต่ำ

- ค่าจ้างประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

- โครงการพัฒนาประเมินผลและเสนอแนะด้านบริหารจัดการโครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

- วิจัยและทดสอบการใช้ไบโอดีเซลตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปกับเรือประมง

- โครงการศึกษาและจัดทำเครื่องต้นแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเม็ดในปาล์ม ระดับชุมชน

- โครงการจัดตั้งระบบผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มที่สหกรณ์นิคมบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

- โครงการจัดตั้งระบบสกัดน้ำมันปาล์มดิบและผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนขนาดกลาง จ.ยะลา

- ไบโอดีเซลชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศกัมพูชา

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศเวียดนาม

ปี 2550

 

- ศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงแบบครบวงจร

- ศึกษารูปแบบองค์กรการจัดการบริหารเชื้อเพลิงชีวภาพ

- การทดสอบน้ำมันสบู่ดำกับเครื่องยนต์เกษตรเอนกประสงค์

- การส่งเสริมการผลิตการใช้ไบโอดีเซลในระดับชุมชน

- โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

- ให้ความรู้การผลิตการใช้ไบโอดีเซลชุมชน

- การประเมินผลและติดตามการดำเนินงานโครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน

- โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตไบโอดีเซลตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์

- การประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซล

- สาธิตการบำบัดนำเสียจากการผลิตไบโอดีเซลชุมชนและการนำกลีเซอรีนมาใช้ประโยชน์

- วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ

- ประชาสัมพันธ์เชื้อเพลิงชีวภาพ

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในสหภาพพม่า

- สาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

- จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรรมต่อเนื่องจากไบโอดีเซลแบบครบวงจร

ปี 2549

- การคัดเลือกพันธุ์สบู่ดำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง

- การพัฒนาและสาธิตการทดลองผลิตไบโอดีเซลจากสบู่ดำ

- ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลที่จังหวัดกระบี่

ปี 2548

- เผยแพร่ต้นแบบการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลขนาดเล็กในชุมชน

- ศึกษาความเหมาะสมในการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลจากพืชน้ำมันและไขมัน

ปี 2547

- การศึกษาออกแบบการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลนำร่องระดับชุมชนCopy Right © ThaiEnergyS.Com December 2005   เกี่ยวกับเรา Counter View Stats Truehits.Net
Contact us by email: ThaiEnergyS@Hotmail.Com หรือ ติดต่อเรา